48_

El projecte 48_

48 és un projecte documental produït per Mapasonor en el que s’observa la vida quotidiana de la població palestina sota la ocupació israeliana a través dels propis testimonis. 

Un sofisticat i cruel sistema de càstig col·lectiu afecta al 100% dels palestins i les palestines i interfereix el 100% dels aspectes de les seves vides. Malgrat les condicions de vida adverses les persones sempre arriben posar per davant la seva dignitat humana, i es aquesta la que finalment s’ha convertit en la forma més perenne de resistència.

El projecte documental, produït per Mapasonor, té la intenció de ser usat per organismes educatius o organitzacions vinculades a temes humanitaris o de Drets Humans. Consta bàsicament de produccions audiovisuals però que es complementarà amb materials com dossiers, publicacions o guies pedagògiques. 

48 està concebuda como una sèrie de documentals de cinc diferents capítols que poden veure’s cada un de forma independent, però a la vegada, mantenen una estructura global ja que cada capítol se centra en un tema dins d’un tot. El proyecto 48_ 

48 es un proyecto documental producido por Mapasonor en los que se observa la vida cotidiana de la población palestina bajo la ocupación israelí a través de los propios testigos.

Un sofisticado y cruel sistema de castigo colectivo afecta al 100% de los palestinos y palestinas e interfiere en el 100% de los aspectos de sus vidas. A pesar de las condiciones de vida adversas, las personas siempre llegan a poner por delante su dignidad humana y es ésta la que finalmente se ha convertido en la forma más perenne de resistencia.

El proyecto documental producido por Mapasonor con la intención de ser utilizado por organismos educativos u organizaciones vinculadas a temas humanitarios o de derechos humanos. Consta básicamente de producciones audiovisuales pero se completará con materiales como dosieres, publicaciones o guías pedagógicas.

48 está concebido como una serie de documentales de cinco capítulos que pueden verse cada uno de forma independiente, pero que a la vez mantienen una estructura global ya que cada capítulo se centra en un tema dentro de un todo.The project 48_ 

48 is a documentary project produced by Mapasonor project in which we observe the daily life of Palestinians under Israeli occupation through their own witnesses.

A sophisticated system of collective punishment Curel affects 100% of the Palestinians and Palestinian and interferes in 100% of the aspects of their lives. Despite the adverse living conditions of people always come to put forward their human dignity and it is this that finally has become the most lasting form of resistance.

40 is a documentary project produced by Mapasonor project with the intention of being used by educational agencies or organizations related to humanitarian issues or human rights. It consists basically of audiovisual productions but is supplemented by additional materials such dossiers, publications and teaching guides.

48 is conceived as a documentary series of seven chapters that can each be independently, but simultaneously maintain a global structure as each chapter focuses on a topic within a whole.


Capítols

2007- 48_Habitatge

2007- 48_Cultura

2007- 48_Nakba (Mapasonor+Domènec)

2008 - 48_Frontera

2008 - 48_Territori